Zakład zwiększonego ryzyka

product_bg
assetassetasset

Podstawa prawna:
Art. 261a ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, 2687), nakładający na prowadzącego zakład o zwiększonym ryzyku dodatkowe obowiązki informacyjne wskazane w tych przepisach.

 

Zawartość:
1) Oznaczenie prowadzącego zakład.

2) Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz, że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom.

3) Opis działalności prowadzonej w zakładzie.

4) Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw oraz zagrożeń jakie powodują.

5) Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

 

1) Oznaczenie prowadzącego zakład.
Nazwa zakładu: Agro-Rydzyna Sp. z o.o.
Adres: ul. Kolejowa 7k, 64 – 130 Rydzyna
Prowadzący zakład: Zarząd Spółki Agro-Rydzyna Sp. z o.o.
Kontakt: tel. 65-538-99-50; https://www.agrorydzyna.pl

 

Rysunek 1. Położenie Agro-Rydzyna Sp. z o.o. (źródło Google maps)

 

 

2) Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz, że prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust. 1, właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, 2687), i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016, poz. 138), zakład Agro-Rydzyna Sp. z o.o. został zaliczony do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W związku z powyższym zostały opracowane dokumenty i wykonane procedury wynikające z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i aktów wykonawczych do tej ustawy:

  • zgłoszenie Agro-Rydzyna Sp. z o.o. jako Zakład Zwiększonego Ryzyka – 1 września 2023 r.;
  • Opracowanie Programu Zapobiegania Poważnym Awariom – sierpień 2023 r.;
  • Opracowanie dokumentacji „Sposób postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie zakładu Agro-Rydzyna Sp. z o.o.” – październik 2023.

 

3) Opis działalności prowadzonej w zakładzie.

Działalność zakładu obejmuje część zajmującą się rozbiorem półtusz, produkcją wszelakiego rodzaju wyrobów wędliniarskich oraz dystrybucją towaru, który w całości sprzedawany jest w sieci marketów Dino.

 

4) Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw oraz zagrożeń jakie powodują.

Substancjami niebezpiecznymi, których użytkowanie zadecydowało o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku, są:

  • skroplony gaz ziemny (LNG);
  • amoniak bezwodny;
  • inne substancje i ich mieszaniny przeznaczone do mycia i dezynfekcji.

Poniżej przedstawiono charakterystykę poszczególnych substancji:

Lp.Nazwa materiału niebezpiecznegoNazwa składnikówKategoria zagrożenia
1.GAZ ZIEMNY (LNG)MetanH220 – skrajnie łatwopalny gaz

H281 – zawiera schłodzony gaz, może spowodować oparzenia kriogeniczne lub obrażenia

2.AMONIAKAmoniakH221 – gaz łatwopalny

H280 stanowi gaz pod ciśnieniem, może wybuchnąć przy podgrzaniu

H314 – działanie żrące, drażniące na skórę

H331 – działa toksycznie przy wdychaniu

H400 – stwarza zagrożenie dla środowiska wodnego

H411 – działa toksycznie na organizmy wodne

3.ECO CHLORWodorotlenek sodu (5-15%)

Podchloryn sodu (1-5%)

H314 – działanie żrące, drażniące na skórę

H400 – stwarza zagrożenie dla środowiska wodnego

4.ECO CHLOR SWodorotlenek sodu (5-15%)

Podchloryn sodu (5-15%)

Tlenek dodecylodimetyloaminy (1-5%)

H314 – działanie żrące, drażniące na skórę

H400 – stwarza zagrożenie dla środowiska wodnego

5.DM FOAM S EXTRAWodorotlenek sodu (15-30%)

Wodorotlenek potasu (5-15%)

H290 – substancje powodujące korozję metali

H314 – działanie żrące, drażniące na skórę

6.NITRA CIDKwas azotowy (15-30%)

Kwas fosforowy (5-15%)

H314 – działanie żrące, drażniące na skórę
7.TORNAX EKwas fosforowy (5-15%)

Kwas azotowy (1-5%)

H314 – działanie żrące, drażniące na skórę
8.TORNAX SKwas fosforowy (20-40%)

Etoksylowany alkohol tłuszczowy >C5 i =/<5EO  (5-15%)

2-(2-bukoksyetoksy)etanol (1-5%)

Aminy, C12-14-alkilodimetylowe, N-tlenki (1-5%)

H314 – działanie żrące, drażniące na skórę
9.KENOCID 2100 5%Nadtlenek wodoru (20%)

Kwas octowy (10%)

Kwas nadoctowy (5%)

H242 – nadtlenki organiczne

H302 – toksyczność ostra droga pokarmowa

H314 – działanie żrące, drażniące na skórę

H332 – toksyczność ostra po narażeniu inhalacyjnym

H335 – działanie toksyczne na narządy docelowe, działanie drażniące na drogi oddechowe

H410 – stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego

10.KENOCID 210Chlorek didecylodimetyloamonium (5-15%)

Izopropanol (1-5%)

Glutaral, glutaraldehyd, pentano-1,5-dial (0,1-1%)

H290 – substancje powodujące korozję metali

H302 – toksyczność ostra droga pokarmowa

H314 – działanie żrące, drażniące na skórę

H317 – działanie uczulające na skórę

H332 – toksyczność ostra po narażeniu inhalacyjnym

H335 – działanie toksyczne na narządy docelowe, działanie drażniące na drogi oddechowe

H410 – stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego

11.KENOSEPTEthanol (>70%)H225 – substancje ciekłe łatwopalne

H319 – poważne uszkodzenie oczu, działanie drażniące na oczy

12.CHLOROFRESHPodchloryn sodu (2-10%)

Wodorotlenek sodu (1-5%)

Aminy, C12-14-alkilodimetylowe, N-tlenki (1-5%)

H290 – substancje powodujące korozję metali

H314 – działanie żrące, drażniące na skórę

H410 – stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego

13.SANIFRESHKwas mlekowy (15-30%)

Laurylosiarczyn sodu (1-5%)

Olejek eukaliptusowy (0,08-0,15%)

H315 – działanie żrące, drażniące na skórę

H318 – poważne uszkodzenie oczu, działanie drażniące na oczy

14.ANTI FOAM ULTRAAlkohol alkoksylowany (>30%)

2-(2-etoksyetoksy)etanol (5-15%)

H318 – poważne uszkodzenie oczu, działanie drażniące na oczy
15.TESOLWodorotlenek potasu (5-10%)

Podchloryn sodu, roztwór zawierający 12-18% aktywnego Cl (1-5%)

N-tlenek C12-14 (parzyste)- alkilodimetyloaminy (1-3%)

H314 – poważne uszkodzenie oczu, działanie drażniące na oczy

H318 – poważne uszkodzenie oczu, działanie drażniące na oczy

H400 – działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

H411 – działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

16.DM CID SWodorotlenek sodu (5-15%)

Podchloryn sodu (1-5%)

H314 – poważne uszkodzenie oczu, działanie drażniące na oczy

H400 – działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

17.DM CID SLWodorotlenek potasu (1-5%)

Krzemian potasu (1-5%)

Podchloryn sodu (1-5%)

H314 – poważne uszkodzenie oczu, działanie drażniące na oczy

H400 – działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

18.DM CID S ULTRA PROWodorotlenek sodu (5-15%)

N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina (<1%)

H314 – poważne uszkodzenie oczu, działanie drażniące na oczy

H412 – stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego

19.DM CID ULTRAWodorotlenek sodu (5-15%)

N-(3-aminopropylo)-N-dodecylpropano-1,3-diamina (<1%)

H314 – poważne uszkodzenie oczu, działanie drażniące na oczy
20.D CLEAN(C10-13)benzenosulfonian sodu (5-15%)

Alkiloeterosiarczany (1-5%)

Etanol (<2,5%)

H315 – działanie żrące, drażniące na skórę

H318 – poważne uszkodzenie oczu, działanie drażniące na oczy

21.DM CLEAN SUPERWodorotlenek sodu (15-30%)

Wodorotlenek potasu (5-15%)

H290 – substancje powodujące korozję metali

H314 – poważne uszkodzenie oczu, działanie drażniące na oczy

22.ALCO CID AEtanol (70-90%)H225 – substancje ciekłe łatwopalne

H319 – poważne uszkodzenie oczu, działanie drażniące na oczy

5) Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej.

Agro-Rydzyna Sp. z o.o. jest świadoma spoczywającej na niej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w zakładzie oraz w jego otoczeniu. Kierownictwo zakładu zdając sobie sprawę ze zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej spowodowanego zgromadzeniem na terenie zakładu zwiększonych ilości substancji niebezpiecznych, prowadzi działania mające na celu maksymalne ograniczenie prawdopodobieństwa jej wystąpienia.

Realizacja celów związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem skutków ewentualnych awarii przemysłowych, przekłada się na podejmowanie działań organizacyjnych i technicznych, mających na celu ograniczenie do minimum ryzyka i zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością.

W zakładzie przywiązuje się dużą wagę do działań poświęconych osiągnięciu wysokich standardów bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, realizowanych procesów przemysłowych, a także ochrony środowiska naturalnego. Celem nadrzędnym w działalności zakładu jest zapobieganie powstawaniu zdarzeń, które mogą prowadzić do wystąpienia niebezpiecznych sytuacji w trakcie pracy instalacji, a w konsekwencji do powstania poważnej awarii przemysłowej, takiej jak pożar czy wybuch.

W związku z powyższym, wystąpienie poważnej awarii potencjalnie istnieje, jednak jest ono zminimalizowane poprzez działania organizacyjno – techniczne. Rozwiązania technologiczne stosowane w zakładzie są nowoczesne i na bieżąco monitorowane. Wszelkie zaburzenia monitorowana procesów technologicznych są zawsze dokładnie analizowane.

Agro-Rydzyna Sp. z o.o. jako Zakład Zwiększonego Ryzyka podlega stałemu nadzorowi przez służby zewnętrzne t.j. Państwową Straż Pożarną oraz Inspekcję Ochrony Środowiska.

Realizując zapisy określone w art. 252 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska w zakładzie Agro-Rydzyna Sp. z o.o. wprowadzono następujące rozwiązania gwarantujące odpowiedni do zagrożeń poziom ochrony ludzi i środowiska, stanowiący element ogólnego systemu zarządzania zakładem:

 

a) opracowano i wdrożono wewnętrzne procedury dotyczące postępowania pracowników na wypadek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie zakładu;
b) określono obowiązki pracowników odpowiedzialnych za działania na wypadek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
c) określono program szkoleniowy oraz jego częstotliwość;
d) wprowadzono mechanizmy umożliwiające systematyczną analizę zagrożeń;
e) udostępniono niniejszą informację na stronie internetowej zakładu (www.agrorydzyna.pl) w postaci: “Informacja o środkach bezpieczeństwa i sposobach postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej”
f) przygotowano komunikaty dla ludności o zagrożeniu toksycznymi środkami przemysłowymi;
g) ogłoszono informację o Zakładzie Zwiększonego Ryzyka (ZZR) – w postaci zamieszczenia jej na tablicy informacyjnej w siedzibie spółki;
h) przekazano informacje Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna – wysyłając pismo informacyjne o zamieszczeniu powyższej informacji na stronie internetowej zakładu.

 

KOMUNIKAT
O ZAGROŻENIU TOKSYCZNYMI
ŚRODKAMI PRZEMYSŁOWYMI

UWAGA !!!

w _______________________________________________
(rejon / miejscowość)

występuje zagrożenie

TOKSYCZNYMI ŚRODKAMI PRZEMYSŁOWYMI

W związku z powyższym, natychmiast i bez paniki:
• Oddal się z rejonu zagrożenia prostopadle do kierunku wiatru,
• Pomóż poszkodowanym i rannym oraz osobom starszym wyjść z rejonu zagrożenia,
• Schroń się w mieszkaniu (budynkach użyteczności publicznej),
• Zamknij szczelnie drzwi, okna, otwory wentylacyjne i inne,
• Wygaś paleniska i inne źródła otwartego ognia oraz zamknij przewody kominowe,
• Wykonaj dodatkowe uszczelnienia przez rozłożenie wilgotnych tkanin na parapetach,
• Z poszkodowanych zdejmij skażoną odzież,
• Skażoną skórę zmywaj obficie wodą z mydłem i przykryj jałowym opatrunkiem,
• Oczy przepłucz przy odwiniętych powiekach dużą ilością wody przez około 15 minut,
• Poszkodowanym zapewnij szybką pomoc lekarską,
• Jeśli masz dostęp do telefonu nawiąż kontakt ze służbami ratowniczymi pod numerem telefonu 112 i przekaż informację o swojej sytuacji.

Nie wychodź z pomieszczeń przed odwołaniem zagrożenia

Wykonuj polecenia służb ratowniczych

 

 

KOMUNIKAT

UWAGA MIESZKAŃCY
_____________________________________________
/miejscowość, ulica/
w związku z

__________________________________________________
/podać zagrożenie/

prowadzona jest

EWAKUACJA

doraźna mieszkańców
__________________________________________________
/miejscowość, ulica/
do

rejonu tymczasowego zakwaterowania

__________________________________________________
/miejscowość, ulica/
Poleca się przed opuszczeniem mieszkania niezwłocznie wykonać następujące czynności:

• zamknij główny zawór gazu w mieszkaniu
• wykręć bezpieczniki elektryczne
• odetnij dopływ wody do mieszkania
• zabezpiecz osoby niepełnoletnie w tabliczki identyfikacyjne
• zabierz ze sobą dokumenty tożsamości oraz niezbędne lekarstwa
• pozamykaj okna i drzwi
• udaj się z rodziną do tymczasowego miejsca zakwaterowania

Komunikaty zgodne z „Planem zarzadzania kryzysowego miasta i gminy Rydzyna”.